เช็กลิสต์ ขอวีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?!

 • เช็กลิสต์ ขอวีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?! เช็กลิสต์ ขอวีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ ต้องเตรียมอะไรบ้าง?!
  หลังจากที่ญี่ปุ่นได้เปิดประเทศต้อนรับนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกครั้ง ก็ได้มีการปรับมาตรการท่องเที่ยวซึ่งกำหนดให้เดินทางกับกรุ๊ปทัวร์เท่านั้น และนักท่องเที่ยวทุกคนจะต้องขอวีซ่า ซึ่งในขั้นตอนนี้ก็ทำให้หลายคนเกิดความสงสัยว่า จะต้องเตรียมเอกสารหรือเตรียมตัวยังไงบ้าง? เพื่อความสะดวกของสายเที่ยวทุกคน พี่เห็ด มัชรูมทราเวล ได้ทำ เช็กลิสต์ เตรียมเอกสาร ขอวีซ่าญี่ปุ่น เที่ยวกับทัวร์ มาให้แล้ว ไปเตรียมความพร้อมและเตรียมเอกสารให้ครบ จะได้สะดวกในการยื่นมากขึ้น ดูตามเช็กลิสต์ด้านล่างได้เลยค่ะ

  เอกสารการยื่นวีซ่า ประเทศญี่ปุ่น
  1.หนังสือเดินทาง (Passport) อายุการใช้งานเหลือมากกว่า 6 เดือน นับจากวันเดินทางกลับ มีหน้าประทับตราว่างเกิน 2 หน้า และหากมีพาสปอร์ตเล่มเก่าที่มีวีซ่าเชงเก้นให้แนบมาด้วย
  2.รูปถ่ายขนาด 2×2 นิ้ว พื้นหลังสีขาว รูปชัดเจน ไม่แต่งภาพ และอายุไม่เกิน 6 เดือน (จำนวน 2 ใบ)
  3.คำร้องขอวีซ่า, แบบสอบถามยื่นวีซ่า,หนังสือมอบอำนาจ 3 ฉบับ (มัชรูมทราเวลจัดเตรียมให้) **ไม่ต้องกรอกรายละเอียดใดๆ และเซ็นชื่อให้เหมือนกับในพาสปอร์ต
  4.หนังสือรับรองการทำงาน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น)
  5.กรณีที่เป็นพนักงานบริษัทหรือข้าราชการ: ขอหนังสือรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด ระบุตำแหน่ง / วันเริ่มงาน / เงินเดือน และระยะเวลาที่ลาพักร้อน (อายุเอกสาร 1 เดือน)
  6.กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว: คัดหนังสือรับรองจดทะเบียนบริษัท อายุไม่ต่ำกว่า 3 เดือน หรือทะเบียนการค้าจากกระทรวงพาณิชย์
  7.กรณีทำอาชีพอิสระ: ต้องทำหนังสืออธิบายอาชีพและรายได้โดยละเอียด
  8.กรณีที่เป็นนักเรียนนักศึกษา: หนังสือรับรองจากสถานศึกษา (อายุเอกสาร 1 เดือน)
  9.Statement บัญชีออมทรัพย์ ย้อนหลัง 6 เดือน มีอายุไม่เกิน 30 วัน นับจากวันที่ยื่นวีซ่า และจะต้องมีตราประทับจากธนาคารเท่านั้น
  10.ทะเบียนบ้าน เล่มจริง หรือ สามารถคัดสำเนา ทร.14 ที่อำเภอหรือสำนักงานเขต
  11.สำเนาบัตรประชาชน
  12.เอกสารการแสดงสถานภาพอื่นๆ ตัวจริง (ถ้ามี) เช่น ใบเปลี่ยนชื่อ-นามสกุล ทะเบียนสมรส ทะเบียนหย่า หรือมรณะบัตร หรือสามารถคัดสำเนา ที่อำเภอหรือสำนักงานเขต
  **กรณีที่ไม่จดทะเบียนสมรส จะต้องทำหนังสือชี้แจงความสัมพันธ์ เป็นภาษาอังกฤษ และหากมีเอกสารประกอบ เช่น รูปถ่ายงานแต่ง หรือเอกสารที่สามารถชี้แจงตัวเอง สามารถแนบมาให้สถานฑูตพิจารณาเพิ่มเติมได้

  หมายเหตุ – กรณีให้บุคคลอื่นออกค่าใช้จ่ายให้ จะต้องแนบเอกสาร ข้อ 4-8 ของผู้ออกค่าใช้จ่าย และหนังสือชี้แจงระบุความสัมพันธ์เป็นภาษาอังกฤษ (Sponsorship Letter) / และ Bank Guarantee จากธนาคาร

  เอกสารทุกใบต้องสะกดชื่อ-นามสกุล **เหมือนกับพาสปอร์ตเท่านั้น
  ลายเซ็นที่เซ็นในเอกสาร ต้องเหมือนกับที่เซ็นในพาสปอร์ต
  สามารถเซ็นเอกสารสำเนาถูกต้องได้ แต่ห้ามเซ็นทับ ขีดคร่อม หรือขีดฆ่าตัวอักษรเด็ดขาด

  กรณีผู้เดินทาง อายุต่ำกว่า 1-18 ปี ต้องมีเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
  1.สำเนาสูติบัตรหรือสำเนาบัตรประชาชน
  2.หากบิดาหรือมารดาท่านใดท่านหนึ่งเดินทางไปด้วย หรือไม่ได้เดินทางเลยทั้ง 2 ท่าน สำหรับท่านที่ไม่ได้เดินทาง จำเป็นต้องไปยื่นเรื่องทำหนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไปต่างประเทศ ณ ที่ทำการเขต
  3.เอกสารที่ทางบริษัทมัชรูมทราเวล ส่งให้ 3 ฉบับ ต้องมีลายเซ็น พ่อ แม่ และบุตรผู้เดินทาง

  สำหรับนักท่องเที่ยวที่จอง ทัวร์ญี่ปุ่น กับพี่เห็ด Mushroom Travel ทางทีมงานของเราจะคอยให้คำแนะนำและบริการยื่น ขอวีซ่าญี่ปุ่น แบบกรุ๊ปทัวร์ เพื่อความสะดวกในการยื่น ควรเตรียมเอกสารสำคัญต่างๆ ให้พร้อม และในบางกรณีทางสถานฑูตอาจขอดูเอกสารเพิ่มเติมได้ ส่วนการพิจารณาวีซ่าจะใช้เวลาประมาณ 5-10 วัน

  แม้ว่าการไป ทัวร์ญี่ปุ่น หลังจากเปิดประเทศครั้งนี้อาจจะต้องมีการเตรียมตัวและเตรียมเอกสารที่เพิ่มขึ้น แต่เมื่อเดินทางไปถึงแล้วรับรองว่าจะได้เที่ยวสนุกๆ ไปกับสถานที่ท่องเที่ยวสวยๆ ในประเทศญี่ปุ่นแน่นอนค่ะ ไป ทัวร์ญี่ปุ่น ให้หายคิดถึงกันนะคะ

  อ้างอิงเนื้อหาจาก https://www.sanook.com/travel/1433549/
  • Admin
  • พฤหัสที่ 16 มีนาคม 2566
  • 1 Views